OPĆI UVJETI
Pravila i uvjeti korištenja stranica posao u turizmu
Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja stranica posao u turizmu.
Portal posao u turizmu je pod upravljanjem trgovačkog društva Gate2Solutions d.o.o.
Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica Posao u turizmu, ne stupate u ugovorni odnos s ovim trgovačkim društvom sve dok ne naručite usluge određene cjenikom.
Prihvaćanjem općih uvjeta potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.
Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.
Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama Posao u turizmu, primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

1. Pristanak na primjenu Općih uvjeta korištenja portala Posao u turizmu
Svojim pristupom portalu www.posaouturizmu.hr (dalje u tekstu: Posao u turizmu) neopozivo pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja portala Posao u turizmu na pravni odnos Vas i vlasnika portala.Pojedini servisi unutar portala Posao u turizmu mogu imati i vlastite uvjete korištenja. Ukoliko nije drugačije istaknuto, koriste se Opći uvjeti korištenja portala Posao u turizmu


2. Opći uvjeti korištenja
Portal Posao u turizmu je namijenjen spajanju poslodavaca i posloprimaca. To je skup internet alata koji su namijenjeni poslodavcima i posloprimcima.
Poslodavci mogu objavljivati oglase za otvorena radna mjesta, a posloprimci se mogu javljati na oglase poslodavaca te kreirati vlastiti, standardiziran životopis.
Portal Posao u turizmu ne jamči za točnost podataka u objavljenim životopisima posloprimaca i oglasima poslodavaca.
Portal Posao u turizmu zadržava pravo brisanja tekstova (oglasa i/ili životopisa) neprimjerenog sadržaja, prema svojoj diskrecijskoj procjeni.

3. Opći uvjeti za poslodavce
Objavljivanje oglasa za otvorena radna mjesta ili korištenje drugih ponuđenih usluga naplaćuje se prema važećem cjeniku objavljenom na portalu Posao u turizmu.
Pretraživanje oglasa poslodavaca omogućeno je svim posjetiteljima i korisnicima portala Posao u turizmu.
Poslodavac se obvezuje da će usluge objavljivanja oglasa i ostale usluge korisititi jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe.
Poslodavac koji objavi svoj oglas na portalu Posao u turizmu neće držati društvo Gate2Solutions d.o.o. i/ili vlasnike portala Posao u turizmu odgovornim ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mu mogla biti nanesena zloupotrebom podataka navedenih u oglasu od strane posloprimaca ili trećih osoba.
Poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uvjete koji se po bilo kojoj osnovi mogu smatrati diskriminatornima. U suprotnom, takvi oglasi biti će ispravljeni u djelu u kojem vlasnik portala Posao u turizmu procijeni da je diskriminitatoran, uz prethodnu obavijest poslodavcu.
Portal Posao u turizmu zadržava pravo na neobjavljivanje oglasa koji svojim sadržajem diskriminira ljude po vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj osnovi ili svojim sadržajem predstavlja kazneno djelo, prekršajno djelo ili osnovu za nastanak štete vlasniku portala posao u turizmu ili trećoj osobi.

4. Opći uvjeti za posloprimce
Prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja dajem suglasnost na ustupanje podataka navedenih u životopisu, ukoliko ih dobrovoljno objavim, mogućim poslodavcima na uvid u svrhu pregleda životopisa radi mogućeg zapošljavanja.Portal Posao u turizmu omogućava besplatno objavljivanje životopisa posloprimaca i pretraživanje objavljenih oglasa poslodavaca te prijavu na iste.
Objave i izmjene vlastitih životopisa posloprimaca te prijava na oglase moguće su samo uz prethodnu registraciju.
Posloprimac koji je na portalu Posao u turizmu objavio vlastiti životopis, odnosno izjavio neku informaciju, koja je usko povezana s portalom Posao u turizmu odgovara za točnost objavljenih podataka, kako prema poslodavcu, tako i prema vlasnicima portala Posao u turizmu i trećim osobama.

5. Autorska prava
Portal Posao u turizmu zadržava autorska prava nad svim sadržajima objavljenim na portalu, osim ukoliko za pojedini sadržaj nije drugačije naznačeno. Zabranjeno je svako korištenje autorskog djela bez suglasnosti vlasnika.

6. Zaštita i obrada osobnih podataka
6.a. Objava oglasa za radna mjesta
Portal Posao u turizmu poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja.
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (eng. GDPR), pri objavi oglasa Poslodavaca na Portalu Posao, Portal se smatra Izvršiteljem obrade podataka, a Poslodavac se smatra Voditeljem obrade podataka.
Voditelj obrade podataka obvezan je prikupljati osobne podatake pri objavi oglasa na transparentan način te na temelju valjanih pravnih osnova (namjera zapošljavanja odnosno sklapanje ugovora o radu).
Voditelj obrade dužan je prikupljati samo one podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni na podatke koji su nužni za svrhu za koju se podaci prikupljaju.
Voditelj obrade jamči Izvršitelju obrade da neće koristiti osobne podatke koji su prikupljeni putem stranice Posao u turizmu u bilo koje druge svrhe osim u svrhu zapošljavanja.
Voditelj obrade potvrđuje da je implementirao organizacijske i tehničke mjere koje će omogućiti kontrolu nad prikupljanjem podataka putem stranice Posao u turizmu.
Voditelj obrade se obvezuje u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem obrade kako bi svakom Posloprimcu koji to zahtijeva omogućio ostvarenje prava koja su utvrđena propisima o zaštiti osobnih podataka (pravo pristupa, ispravka, prenosivosti, brisanja, ograničenja obrade i prigovora na obradu osobnih podataka).
Voditelj obrade se obvezuje u slučaju kršenja propisa u pogledu obrade osobnih podataka u potpunosti surađivati s Izvršiteljem na otklanjanju štete i suradnji s regulatornim tijelima.
Izvršitelj obrade se obvezuje provoditi obradu osobnih podataka (prikupljanje prijava na oglase Poslodavaca) isključivo u okviru usluge, u ime Voditelja obrade i u svrhu koja je određena međusobnom poslovnom suradnjom, evidentirati i čuvati sve procese obrade osobnih podataka koje provodi u ime i za račun Voditelja obrade do opoziva od strane Voditelja obrade.
Izvršitelj obrade osigurava Voditelju obrade da pristup osobnim podacima imaju samo oni njegovi zaposlenici i/ili druge osobe koje djeluju pod njegovim nadzorom, a koje su na to ovlaštene temeljem propisa ili ugovornog odnosa te da pristup osobnim podacima postoji samo u onoj mjeri u kojoj je to nužno za pružanje usluge.
Izvršitelj obrade navodi kako je poduzeo sve potrebne organizacijske i tehničke mjere kako su propisane GDPR-om, a osobito redovite sustave kontrole, testiranja, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti IT sustava.
Izvršitelj obrade će redovito procjenjivati učinkovitost tehničkih i organizacijskih mjera te ih kontinuirano usvršavati i unapređivati.
Izvršitelj obrade i Voditelj obrade će se međusobno informirati o svakoj povredi osobnih podataka koja je relevantna unutar 24 sata od kada je šteta nastala.
Izvršitelj obrade može obrađivati podatke Voditelja obrade samo u statističke i analitičke svrhe testiranja IT sustava i praćenje statistika prijava na oglas za posao.

6.b. Pristup Bazi Profila
U smislu odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) Poslodavci i Portal se smatraju zajedničkim Voditeljima obrade Baze Profila.
Temeljem članka 14. GDPR-a koji glasi „Informacije koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika“, Poslodavci koji kontaktiraju Posloprimce koji su pristupili Bazi Profila dužni su se identificirati te obavijestiti Posloprimce ukoliko namjeravaju sačuvati profile Posloprimaca izvan informatičkog sustva „Baza Profila“, a sve u skladu s člankom 14. GDPR-a.
Portal se obvezuje prikupiti privolu od svakog Posloprimca zasebno te mu omogućiti u skladu s načelima GDPR-a u svakom trenutku pristup njegovim osobnim podacima, mogućnost uskraćivanja privole na jednak način na koji je privola i dana, brisanje, izmjenu te informiranost o Poslodavcima koji su izvršili uvid u Profil Posloprimca.
Privole Posloprimaca su dane potvrdnom radnjom, na jasan i nedvosmislen način koji je lako razumljiv i pristupačan te su Posloprimcu pružene sve relavantne informacije (svrha obrade podataka, identitet voditelja obrade, rok čuvanja osobnih podataka itd.).
Voditelj obrade – Poslodavac koji izvrši uvid u Bazu Profila obvezuje se pregledavati Profile Posloprimaca isključivo u svrhu određivanja pogodnosti određenog Posloprimca u svrhu zapošljavanja te ne smije dobivene osobne podatke koristiti u bilo koju drugu svrhu od koje je dana.
Zajednički Voditelji obrade dužni su provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik, a osobito povjerljivost pristupnih podataka Bazi Profila u ime Poslodavca te onemogućiti skidanje podataka iz sustava Baze Profila na svoje informacijske sustave.
Posloprimci mogu u svakom trenutku putem opcije „Prijava“ pristupiti svom Profilu na web stranici www.posaouturizmu.hr i sami upravljati svojim osobnim podacima sukladno ponuđenim opcijama Profila.

6.c. Privola
Korištenjem Portala Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci daju izričitu privolu Portalu za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje učine dostupnim u okviru svojih korisničkih računa, objavom u životopisu, molbi ili bilo kojim drugim priloženim dokumentima
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka daje se isključivo u svrhu prijavljivanja na oglase za Radna mjesta te u svrhu obavljanja svih ostalih radnji usko povezanih s oglašavanjem i prijavljivanjem na oglase za Radna mjesta, te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti.
Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci mogu se informirati o obradi svojih osobnih podataka, podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka ili mogu u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka bez dodatnog obrazloženja slanjem opoziva privole pisanim putem na adresu: Posao u Turizmu - Gate2Solutions D.O.O. (Službenik za zaštitu osobnih podataka), Hotel Westin, Isidora Kršnjavoga 2, 10000 Zagreb, na e-mail adresu: info@posaouturizmu.hr deaktiviranjem ili brisanjem svog korisničkog računa.
Osobni podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Uvjetima korištenja. Korištenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje itd.) bez privole Portala, Posloprimca i Poslodavca fizičke osobe, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sličnih informacija, je strogo zabranjeno. Portal će svaku aktivnost poduzetu protivno navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima uključujući, ali ne ograničavajući se na, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, te Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

7. Pravo na izmjenu i uklanjanje sadržaja
Portal Posao u turizmu zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu, bez prethodne najave.
Portal Posao u turizmu zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili sadržaj koji je u suprotnosti s ovim Uvjetima, kao i trenutno ukinuti registriranom korisniku korisnički račun, bez prethodne najave, u slučaju nedopuštenog korištenja sadržaja portala odnosno kršenja ovih Uvjeta.

8. Korištenje stranice
Portal Posao u turizmu neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja portala posao u turizmu.
Portal Posao u turizmu neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korištenjem savjeta (preuzetih sa drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika) koje mogu nastati zbog netočnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.
Portal Posao u turizmu objavljuje i linkove na vanjske stranice koje nisu u njegovom vlasništvu i/ili nisu nastale u sklopu posao u turizmu.Portal Posao u turizmu ne jamči korisnicima tih stranica i/ili portala zaštitu podataka, odnosno ne jamči za sadržaj tih stranica.

9. Dostupnost stranice
Portalu Posao u turizmu pristupa se putem interneta, zbog čega se ne može jamčiti svakodobna dostupnost servisa i informacija na portalu.

10. Izmjena i dopuna Općih uvjeta korištenja
Portal Posao u turizmu odnosno njegovi vlasnici, zadržavaju pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja Portala posao u turizmu, bez prethodne obavijesti, te neće biti odgovorni za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na ovom portalu.

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09. i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu POSAO U TURIZMU - GATE2SOLUTIONS D.O.O., Hotel Westin, Isidora Kršnjavoga 2, 10 000 Zagreb, ili na email adresu: info@posaouturizmu.hr
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. (Navesti: Ime, Prezime, Adresa )

Zagreb, 05. siječnja 2020.